(1)
Umiatin, U.; Nugrahaningsih, T. H. .; Hermin, F.; Rahayu, S. .; Rahim, N. I. A. Daur Ulang Minyak Jelantah Sebagai Upaya Mewujudkan Eco Green Society. Jur. Abd. Masy. Ind. (JAMSI) 2022, 2, 1589-1594.